हुरहूर...............................३

Disclaimer: हि  कथा  निव्वळ  एक  मनोरंजन  म्हणून  वाचावी . सत्याशी ह्या कथेचा   काहीही  संबंध  नाही  !!!!

हा भाग प्रसिद्ध करायला फारच उशीर झाला त्या बद्दल क्षमा असावी.

हुरहूर..............................१हुरहूर...............................२


त्याने call cut केलं  असला  तरी  तिच्या  मनात  त्याच्या   भेटीची  हुरहूर  लागली  होती . काय  होईल ? कसा  असेल  ? असे  सगळे  प्रश्न  तिला  पडले  होते? त्या सर्व  प्रश्नांची  उत्तरे  तिला  फक्त  ६  November ला  मिळणार  होती.

***********************************************************************************************************


ह्या  प्रश्नासरशी  तिने  डोळे  उघडले  घड्याला  कडे  लक्ष  गेले  तेव्हा  १२ :००  am वाजले  होते . ती  स्वतालाच  बोलत  होती  किती  वेडी  आहे  मी ?  किती  प्रश्न  विचारात  होती  तेव्हा  स्वतालाच? ती  स्वताशीच  हसली  आणि  इतक्यात  तिला  काहीतरी  आठवले  तशी  ती  पांघरूण  सारून  झरकन  उठली. तिने  तिचं  drawer उघडला  तर  त्यात  Springs कंपनी ची   १  ltr ची  रिकामी  पाण्याची  bottle होती, खरे  तर  त्या  bottle चा  shape   आवडला  होता  म्हणून  तिने  जपून  ठेवली  होती  पण  आज  त्याची  सर्वात  मोठी  आठवण  म्हणून  तिच्याजवळ  राहिली  होती. Hmmm आत्ता  झोपायला  हवे  उद्या  office ला  जायचे  आहे; म्हणून  मस्तपैकी  आळस  देऊन  ती  परत  bed वर  आडवी  झाली  पण  त्याच्या  आठवणींनी  आज  चंगच  बांधला  कि  हिला  झोपूनच  द्यायचे  नाही.
ते  दोघे  भेटणार  होते  म्हणून  ती  ६ तारखेची  ची  खूप  आतुरतेने वाट  पाहत  होती  १५  दिवस  आधी  program fix झाला  होता  देवाकडे  एकाच  प्रार्थना  होती  कि  तो  postpone होऊ  नये. Tickets चे  advance booking करून  झाले  होते . अखेर  तो  दिवस  उजाडला  आदल्या  दिवशी  सुट्टी  असल्याने  जास्त  काही  prob नव्हता  फक्त  घरी  कळून  द्यायचे  नव्हते  कि  ती  बाहेर  चालली  आहे . So तिने  गुपचूप  तयारी  करून  ठेवली . आवडत्या  ड्रेस  ला  press करून  ठेवले  bag भरून  ठेवली  काही  राहू  नये  म्हणून . As per her everything is ready. नेहमी  mam चा  alarm रडून  दमतो  तरी  उठत  नाही  snooze करत  राहते  आणि  झोप  काढते  पण  आज  तीच  alarm च्या  आधी  जागी  झाली  होती  चक्क! पण  लगेच  विचार  केलं  आत्ताच  उठली  म्हणजे  काहीतरी  घोळ  आहे  असे  समजून  मातोश्री  उलट  तपासणी  चालू  करायच्या  त्यात  परत  ती  office चे  कारण  सांगून  भेटायला  जाणार  होती  नाही  तर  permission मिळाली  नसती  म्हणून  ती  नेहमी  पेक्षा  उशीरच  उठली  कारण  office ला  उशिरा  जायचा  होता  ना. निघायची  तयारी  चालू  असताना  ती  मनाशीच   calculation करत  होती. Oh! 8.१५ झाले, निघायला  उशीर  झाला  नाही  ना  ह्या  तंद्रीत  ती  बाहेर  पडली. Stop घरापासून  फक्त  ५  min च्या  अंतरावर  होता  पण  stop वर  येऊन  आता  तिला  २०  mins झाली  होती   तरी  bus चा  पत्ता  नव्हता.  तिला  आता  थोडी  का  होईना  भीती  वाटत  होती  ह्या  bus च्या  गोंधळामुळे   आपल्यला  उशीर  तर  होणार  नाही  ना .  तिने मनातल्या  मनात  bus ला  शिव्यांची  लाखोली  वाहिली. शेवटी तिचा अंत  पाहत  ८ :४५  ला  bus आली  दिवाळीची  सुट्टी  असल्याने  bus ला  फारशी  गर्दी  नव्हती. सो  मानागोजाती  window seat पकडून  तिने  आपला  mobile मधला  MP ३  चालू  केला  आणि  पाहिलंच गाणं  चालू  झाला  ते  'कधी  दूर  - दूर  कधी  तू  समोर  मन  हरवते   आज  का ' हे  गाणं  ऐकून  तिची  कळीच  खुलली  conducter  ला  pass दाखवताना  तिच्या  लक्षात  आले  कि  ती  advance   बुकिंग  केलेली  tickets ची  printout घ्यायला  विसरली.
oh shit! आता  काय  करायचं  मागे  वळून  जायचं  म्हणजे  उशीर  होणार! आता  कसे  करायचे? तिचा  mood च  off झाला. Shit! आपण  कालपासून  तयारी  करतो  आणि   इतकी   साधी  गोष्ट  आपण  कशी  विसरलो. आता  काय  करायचे  इतक्यात  तिला  आठवले  कि  एक  copy आपल्या  mail मध्ये  पण  आहे. तिने  cell मध्ये  net चालू  करून mail check  केलं  कि  तिने  ती  copy ठेवली  आहे  कि  नाही? तर  ती  copy होती. ती  मनातून  सुखावली  असली  तरी  आता  प्रश्न  होता  कि  ह्याची  printout काशी  काढायची , पहिला  cyber शोधावा  लागेल, time management कसं  होणार , १० :४५  चा  show आहे . ह्या  सगळ्या  calculation च्या  नादात  जर  वारयामुळे   तिचे  डोळे  कधी  मिटले  तेच  कळले  नाही  तिला , जेव्हा  डोळे  उघडले  तेव्हा  ती  सानपाड्यात  होती . Oh  no! आपण  इतका  वेळ  झोपलो  होतो . कसा  होणार  माझं ? तो  कुठे  आहे  ह्याचा  वेध  गेण्यासाठी  त्याला  call केला  त्याने  ans दिला  कि  मी  निघालोय  १० :३०  पर्यंत  पोहोचतो  आहे  चालेल  ना  show १० :४५  चा  आहे  ना ? चालेल  ना  तुला . ती  बोलली  ठीक  आहे  ये  तू . तिच्या  stop वर  उतरली , वाशी  depo च्या  आसपास  कुठेतरी  cyber आहे   हे   तिला   माहित   होते   पण  नक्की  कुठे  हे  माहित  नव्हते . एकदाचा  cyber मिळाला . तिने  email open करून  printout घेतली , मोट्ठे  tension गेले . तिने  घड्याळाकडे  नजर  फिरवली  तर  आत्ता  १० :०५  am झाले  होते. तिच्याकडे  वेळ  शिल्लक  होता  कारण  तो  १० :३०  ला  येणार  होता  मग   कसे  करायचे  कारण  तो  वाशी  ला  आला  मग  tickets collect कारणे  वगेरे   probs झाले  तर  म्हणून  तिने  प्रथम  tickets collect करायचे  ठरवले  म्हणून  तिने  तडक  riksha पकडली  व  ती  galleria mall मध्ये  गेली , तिकडे  तिने  tickets  collect केले . इतक्यात  त्याचा  call आला   कि  10 mins   मध्ये  वाशीत  पोहोचतोय . म्हणून  मग  तिने  station वर  जायला  riksha पकडली . ती  rly station समोर  त्याची  वाट  बघत  बसली . तो  पोचला  त्याने  तिचे  pics बघितले  असल्याने  तिला  पटकन  ओळखले  आणि  ती  मंद  त्याचे  pics बघून  पण  त्यला  ओळखू  शकली  नाही  तो  तिच्यासामोरूनच  पुढे  गेला आणि  तिच्यापासून   थोड्या  अंतरावर  उभा  राहून   त्याने  तिला  call लावला .
ती : hello! कुठे  आहेस  ?
तो : तू  ओळखला  नाही  मला  तुझ्यासामोरून  तर  आलो  मी , blue dress घालून  उभी  आहेस  ना ?
ती : what? (तिची  नजर  भिरभिरत   होती  हा  कुठे  आहे , पण  ती  त्याला  ओळखूच  शकली   नव्हती ) हो  तू  कुठे  आहेस  सांग  ना 
तो : अगं  इकडे  बघ  (त्याने  हाथ  हलवला)
तिने  call cut केला  व  ती  तिकडे  गेली  hey  तू  आहेस  मी  बघितलं  तुला  , sorry पण  ओळखल  नाही ,
तो : होत  ग   राहू    दे , अरे  वाह  आपण  matching   केले .(त्याने  पण  blue shirt घातला  होता ) बघ  आपले  विचार  किती  जुळतात.  
ती :  चल  जाऊया  its १० :३० 
तो : चल 
ते  first   time भेटत  असले  तरी  formlity नव्हती   riksha पकडली  आणि  ते  galleria mall च्या  दिशेने  निघाले . Tickets तर  आधीच  collect केले  असल्याने  direct आत  गेले . movie   चालू  झाला . गोलमाल  असल्याने  सांगायची  गरज  नाही  हसून  हसून  गाल   दुखू  लागले . तिला  मध्ये  मध्ये  खोकल्याची  उबळ  येत  होती ; खरं  तर  ती  आजारी  होती  पण  तिने  त्याला  संगीतालाच   नाही . त्याने  विचारला   हि  काय  होतंय . तिने  काही  नाही  पाणी  हवं आहे  असं  सांगून  विषय  संपवला . interval मध्ये  त्याने  तिच्यासाठी  पाणी  आणि  snacks आणले  movie चालू  होते  joke   वरच्या  हसण्यामुळे  बोलणं  काही  होत  नव्हता . snacks संपवून  ती  pepsi पियाला  गेली  तर  लक्षात  आला  कि  straw विसरला  होता . मग  काय  आपल  indian stylene पियाली  ती . movie संपला  बाहेर  आले. 3 hrs कसे  संपले  कळलेच  नाही. 
आता  वेळ  होती  भेटीची , कारण  movie  मध्ये  बोलणे  झालेच  नाही . movie च्या  duration मध्ये  खाऊन  झाले  असले  तरी  lunch करूया  का  असे  तिने  विचारले  तर  तो  म्हणाला  ठीक  आहे  करूयात  कि  सो  काहीतरी  lite खाण्यासाठी  ते  जवळच्या   McD मध्ये  गेले . त्याने  तिकडे  काही   खाल्लेच  नाही  म्हणा. तिला  मात्र  पूर्ण  burger खायला  लावला आणि आणलेले Fries पण  . मग  काय  करायचे  म्हणून  ते  मिनी  sea shore la  गेले  तिकडे  फिरत  होते  पण   बोलत  कोणाच  नव्हते  सारख  तू  बोल  - तू  बोल  ना . तू  माघात  पासून  गप्पं  का  आहेस  हेच  बोलणं  होत  होता . chat वर  तर  किती  बोलतात  पण  प्रत्यक्षात  भेटल्यावर  बोलता  येत  नव्हते . Garden मध्ये  बसल्यावर  तो  काहीच  बोलत  नाही  पाहून  तिने  त्याच्याकडे  हट्ट  धरला  कि  तुझी  एखादी  कविता  तर  बोलून  दाखव  ना . तिच्या  हट्ट  पुरवीत  त्याने  तिला  त्याच्या  २  - ३  कविता  म्हणून  दाखवल्या . पूर्ण  sea shore ते  सागर  विहार  asa  by walk परिसर  फिरले . ते  बोलत  नव्हते  पण  मनाच्या   तर  कुठेतरी  ना  बोलता  जुळत  होत्या. घडल्याकडे  लक्ष  गेले  तर  ४ :३०  वाजले  होते . वेळ  कसं  निघून  गेला  ते  कळलाच  नाही . त्यानेच  तिला  विचारला  निघायचं  का  आपण. तिने  मानेनेच  होकार  कळवला. तो station वर  जाणार  होता  आणि  ती  वाशी  डेपो  ला. तोच  तिला  म्हणाला  कि  station साठी  riksha बघतो . तिकडे  जाताना  तुझा  depo येईलच  ना  तिकडे  तुला  drop करतो  चालेल  का  ? पण मनात मात्र जायचे नव्हते, घरी जायला उशीर होईल आणि दिवाळी पण होती ना मग त्रास नको म्हणून तर ते निघत होते नाहीतर त्या दोघांना हि तो मूक सहवास संपूच नये असं वाटत होता.  ती  हो  म्हणाली . तशी  station साठी  riksha पकडली  आणि  रिक्षावाल्याला  सांगितले  कि  depo road ने घ्या . ती  खरे  तर  खूप  कंटाळली  होती त्यात आजारी पण होती त्यामुळे  चालून थकवा आला होता  तसं  ती  त्याला  म्हणाली  सुद्धा ; तर  त्याने लगेच  तिला  सांगितले  कि  झोप  ना  माझ्या  खांद्यावर  डोकं  ठेवून , आणि  पुढची  5 mins   ती  त्याच्या  खांद्यावर  डोकं  ठेवून  झोपली  होती. जसा  depo जवळ  आला  तशी  ती  सरळ  बसली . रिक्षावाल्याला  depo जवळ  riksha थांबवायला  सानिग्तली. bye म्हणून ती जशी निघाली तसा त्याने तिचा हात घट्ट पकडला आणि तिला म्हणाला नीट जा पोहोचलीस कि मला काल कर आणि हात सोडला. तसं रिक्षा स्टेशन  च्या दिशेने निघाली.   

क्रमश:
~●๋•ηινє∂ιтα ραтιℓ ●๋•
▐ ■ αттιтυ∂є ιѕ α ℓιттℓє тнιηg тнαт мαкєѕ α вιg ∂郃єяєη¢є■▐

Comments

Popular posts from this blog

पर्यावरण संवर्धन...................

वडील म्हणजे काटेरी फणसातले गोड गरे

२६/११ च्या निमित्ताने....................................